Tátové jsou aktivnější než před 10 lety

18. Června 2020, Praha

Třetí červnovou neděli opět slavíme Den otců, který u nás již docela zdomácněl. Při této příležitosti Liga otevřených mužů (LOM) publikuje výstupy unikátního výzkumu, který mapuje posun českých otců k aktivnějšímu zapojení do péče o děti za posledních 10 let.

Výstupy výzkumu ke stažení. Plus tabulky z omnibusového šetření.

„Ukazuje se, že tátové se v poslední dekádě začali významně více zapojovat do péče o děti a jejich životní prostor. A to už od nejútlejšího věku. Například podíl mužů doprovázejících děti k lékaři se za posledních 10 let zdvojnásobil,“ komentuje výstupy výzkumu Lukáš Talpa z LOMu.

Výzkum, který realizoval LOM v dubnu 2020 ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere, mapoval míru zapojení otců do každodenní péče o nezletilé děti a jejich postoje k výchově i k podpoře ze strany státu a zaměstnavatelů. Sběr dat byl proveden metodou CAWI (online sběr dat) na vzorku 839 respondentů, mužů – otců nezletilých dětí ve věkové kategorii 25-54 let, kteří jsou součástí Českého národního panelu. Cílem bylo umožnit srovnání s již dříve realizovanými výzkumy, zejména pak se studií Podoby otcovství v ČR vypracovanou v roce 2010 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Otcové se více zapojují do péče o děti i domácnost

Mezi činnosti, ve kterých došlo ve srovnání s rokem 2010 k nejvyššímu růstu zapojení otců, patří vodění dětí na kroužky, nákup potravin, návštěva dětského lékaře, péče o nemocné dítě nebo večerní hygiena dětí, kde se míra deklarovaného zapojení otců zvýšila z 15 % (2010) na 31 % (2020). Díky tomu, že otce můžeme dnes častěji potkat i v ordinacích dětských lékařů, také slábne jejich přesvědčení, že o nemocné děti se nejlépe dovede postarat matka, i když s tímto tvrzením stále souhlasí 77 % českých otců (v roce 2010 to však bylo 89 %).

Zdroj: Aktivní otcovství 2020, LOM, Nielsen Admosphere, N = 839, otcové nezletilých dětí ve věku 25-54 let, CAWI

Podoby otcovství v ČR 2010, ESF, MPSV, LOM, Nielsen Admosphere, N = 1 147, otcové nezletilých dětí ve věku 25-54 let, F2F

Podobný posun je významně vidět u zapojení otců do péče o nejmenší děti (do 2 let). Otcové se dnes ve větší míře zapojují i do takových činností, jako je koupání dětí, noční vstávání k dětem, přebalování nebo uspávání. Ve srovnání s rokem 2010 vzrostl také podíl otců, kteří spíše souhlasili s tím, že jim noční vstávání k dětem vůbec nevadí (ze 47 % na 64 %).

Posun od „tradičního“ k „modernímu“ otcovství

„Za posledních 10 let došlo k významnému posunu k modernímu pojetí otce jako angažovaného pečovatele. Více otců si dnes dovede představit, že by zůstalo s dítětem na rodičovské dovolené a významně ubylo otců, kteří jsou pro tradiční dělbu práce, kdy se žena stará o děti a domácnost a muž vydělává,”  popisuje zjištění Hana Friedlaenderová z Nielsen Admosphere. Tento názor stále zastává více než polovina českých otců (54 %), v roce 2010 však s tímto názorem vyslovily souhlas čtyři pětiny dotázaných (81 %).

Muži stále zůstávají hlavními živiteli rodin. Příjem většiny z nich (66 %) zůstává vyšší, než příjem jejich partnerek. Přesto otcové ještě více než před 10 lety deklarují, že svým dětem dají nejvíce, pokud s nimi budou trávit svůj čas. Tento názor zastává 93 % otců, z toho 46 % zvolilo možnost „určitě ano“. V roce 2010 to bylo 89 % a možnost „určitě ano“ zvolilo 36 % respondentů. Naopak mírně slábne přesvědčení, že dětem nejvíce pomohou, pokud je finančně zajistí. Tento názor zastává 66 %, v roce 2010 to bylo 77 %.

Zdroj: dtto

Otcovské volno je pro otce vítanou příležitostí

Od roku 2019 mohou otcové do šesti týdnů od narození svého dítěte čerpat týden státem placeného volna. Téměř 9 respondentů z 10 se domnívá, že otcovská dovolená je dobrým prostředkem pro upevnění pouta mezi otcem a dítětem. Muži také deklarují zájem o rozšíření otcovské. Pouze 26 % otců stávající úpravu považuje za dostatečnou a 70 % by ji naopak nějakým způsobem rozšířilo. Ať už ve formě prodloužení nebo vyššího finančního krytí.

Zvýší se účast mužů na rodičovské?

Z navazujícího omnibusového průzkumu internetové populace 15+, kterého se zúčastnilo 501 respondentů, vyplývá, že více než polovina českých mužů (53 %) by chtěla zůstat alespoň nějakou dobu na rodičovské dovolené, pokud by se jim dnes narodilo dítě. Pro 55 % z nich by hlavním důvodem bylo navázání intenzivnějšího vztahu se svým dítětem. Ve větší účasti na rodičovské dovolené jim ale často brání zažité stereotypy a finanční podmínky. Zhruba dvě třetiny otců jsou těmi, kdo v páru vydělává více peněz, a jejich odchod na rodičovskou by pro rodinu znamenal citelnější ztrátu.

Od roku 2022 by měla v České republice platit legislativní úprava na základě směrnice Evropské unie z roku 2019 vymezující minimálně dvouměsíční nepřenositelnou rodičovskou dovolenou pro druhého z pečujících (tedy ve většině případů pro otce). S tzv. „kvótou“ pro druhého rodiče, která by 2 měsíce ze stávající rodičovské dedikovala druhému z rodičů, by souhlasilo 48 % dotazovaných mužů a žen (13 % určitě ano, 35 % spíše ano). Mnohem větší podporu má ve společnosti tzv. „bonus“, který by 2 měsíce pro druhého rodiče přidal navíc, ke stávající rodičovské. Pro „bonus“ by bylo téměř 79 % respondentů.

Zaměstnavatelé jsou vůči zapojení otců do péče o děti vstřícnější

Otcové jsou dnes spokojenější s tím, jak se jim daří skloubit práci a rodinu, než byli v roce 2010.  Ze strany zaměstnavatelů cítí menší tlak než dříve, což může být částečně ovlivněno tím, že se v posledních letech českému hospodářství dařilo držet solidní ekonomický růst a velice nízkou úroveň nezaměstnanosti. Výrazně také přibylo otců, kteří nedávají přednost práci před rodinou (71 % oproti 56 % v roce 2010). Přesto má stále více než třetina otců (36 %) pocit, že je v práci „od nevidím do nevidím“.

Ve srovnání s rokem 2010 výrazně stoupl podíl otců, kteří uvedli, že jim zaměstnavatel vyjde vstříc, pokud se potřebují postarat o dítě. Vstřícnější chování vnímají otcové ze strany zaměstnavatelů také v situaci, kdy je třeba zůstat s dítětem doma v době nemoci. Více než čtyři pětiny dotázaných otců (82 %) také souhlasí s tím, že jim současný zaměstnavatel umožňuje, aby se dostatečně mohli věnovat každodenní péči o děti, v roce 2010 takto odpovědělo pouze 55 % dotázaných otců. Přesto by drtivá většina otců uvítala ze strany zaměstnavatelů další podporu, například v oblasti pracovní flexibility. Téměř čtvrtina otců (23 %) také uvedla, že jejich firma žádné benefity v oblasti podpory péče o děti a pracovní flexibility nenabízí.

Komentář k výsledkům

Výzkum navazoval a obsahově čerpal z rozsáhlé výzkumné studie Podoby otcovství v ČR realizované v roce 2009/2010, sběr dat obou výzkumů byl však realizován odlišnou metodikou. V případě Podob otcovství se jednalo o metodu PAPI F2F (osobní dotazování). Vzhledem k odlišné metodice sběru dat je třeba vzít při srovnání výstupů 2010 a 2020 v úvahu, že rozdíly mezi výsledky mohou být do jisté míry touto skutečností ovlivněny. Na druhou stranu zjištěné rozdíly jsou natolik signifikantní a konzistentní, že je lze považovat za určitou výpověď o změnách, ke kterým v této oblasti za posledních 10 let došlo.

Odkaz na výsledky výzkumu ke stažení: www.ilom.cz/tatove2020

Kontakty pro média:

  • Lukáš Talpa – garant pro téma otcovství, Liga otevřených mužů, lukas.talpa@ilom.cz, 603 219 926
  • Josef Petr – ředitel, Liga otevřených mužů, josef.petr@ilom.cz, 728 563 768

Kde o našem výzkumu píše:

aktuálně.cz: zena.aktualne.cz/rodina/muzi-se-o-deti-staraji-vice-na-rodicovskou-jich-ale-stale-ch/r~8a3712b6b15511eaaabd0cc47ab5f122/

iDnes: www.idnes.cz/xman/styl/otec-pece-o-deti-delba-roli-rodina-tradice-konvence-moderni-rovnopravnost-gender.A200620_113817_xman-styl_fro

iRozhlas: www.irozhlas.cz/zpravy-domov/den-otcu-rodic-otec-domacnost-pece-o-deti-pruzkum_2006210600_nkr

maminka.cz: www.maminka.cz/clanek/tatove-jsou-aktivnejsi-nez-pred-deseti-lety-deti-vodi-na-krouzky-i-k-lekari

 

Další články