Obchodní podmínky

Obchodní podmínky LOM Quality s.r.o.

Zpět na hlavní stránku

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek (obchodu) prodávajícího.

1.2 Kontaktní údaje prodávajícího:
Email: sales@ilom.cz
Telefon: +420 725 954 790

1.3 Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ilom.cz/kurzy (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.4 Odchylná ujednání ve smlouvě nebo objednávce mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí případné smlouvy nebo objednávky. 

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7 Kupující si je vědom, že mu koupí služeb (kurzů), jež jsou v nabídce prodávajícího nevznikají žádná práva na používání značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

1.8 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. V případě, že kupující kupuje kurz ve prospěch třetí osoby, je kupující povinen o těchto obchodních podmínkách informovat tuto třetí osobu a zajistit jejich dodržování.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1. Prodávajícím je LOM quality s.r.o. se sídlem Dukelských hrdinů 975/14, 170 00, Praha 7, IČ: 02861879, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 224593/MSPH, vlastněná neziskovou organizací Liga otevřených mužů, z.s., e-mail: info@ilom.cz;

2.2. Cena, nebo též kurzovné je finanční částka, kterou bude kupující hradit za poskytnutou službu (kurz);

2.3. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu prostřednictvím webového rozhraní obchodu;

2.4. Objednávka je neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy učiněný kupujícím prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů (např. e-mail);

2.5. OZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

2.6. Smlouva je smlouva o poskytování služeb mezi prodávajícím a kupujícím sjednaná na základě řádně vyplněné přihlášky/objednávky zaslané kupujícím prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní obchodu, který je provázaný s rezervačním systémem Reenio. Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy kupující z rezervačního systému obdrží potvrzení objednávky;

2.7. Služby jsou kurzy nabízené prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace kurzů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. 

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o volných kurzech, a to včetně uvedení cen jednotlivých kurzů. Ceny kurzů jsou uvedeny bez DPH, jelikož prodávající není plátcem DPH. Ceny kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít smlouvu nebo objednávku za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Pro objednání kurzu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) fakturačních údajích kupujícího (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní kontakt a případně společnost (firma podnikatele), IČO, DIČ a adresa společnosti nebo podnikatele),
b) jméno obdarovaného v případě, že je kupován dárkový poukaz,
c) objednávaném druhu kurzu,
d) způsobu úhrady kupní ceny kurzu (bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány prodávajícího).

3.4 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající do 48 hodin v pracovní dny po obdržení objednávky objednávku kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu e-mailové adresy kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaných kurzů, výše kupní ceny apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), nebo o zaplacení zálohy. V takovém případě je smlouva uzavřena až okamžikem tohoto dodatečného potvrzení, nebo zaplacením zálohy. 

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí přijetí objednávky je aktuální znění obchodních podmínek a faktura. Ustanovení předchozího odstavce není dotčeno. 

3.7 Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby, než je považována za vyřízenou, tj. do doby, než došlo potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:

a) e-mailem na adresu sales@ilom.cz, případně prostřednictvím objednávacího systému,
b) písemně na adresu prodávajícího uvedenou shora.

3.8 Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena již uhrazené objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující stornovat objednávku po jejím potvrzení, postupuje se dle storno podmínek článku 6.2.

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu za účast na kurzu ve výši dle uzavřené smlouvy. 

4.2 Cena za účast na kurzu se hradí na základě faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu společně s potvrzením objednávky, nebo prostřednictvím platební brány prodávajícího.  Prodávající potvrdí přijetí platby na elektronickou adresu kupujícího. 

4.3 Nebude-li cena uhrazena řádně a včas dle pokynu prodávajícího, smlouva se od počátku ruší.

4.4 Faktura za kurz může být vystavena i na třetí osobu, a to dle požadavků kupujícího. Kupující je však povinen tuto skutečnost uvést ve své objednávce a zajistit řádnou a včasnou úhradu vystavené faktury. Třetí osoba se nestává kupujícím.

5. DÁRKOVÉ POUKAZY

5.1 Kupující může zakoupit elektronický dárkový poukaz, který bude vystaven na jméno konkrétní třetí osoby. V takovém případě je kupující povinen uhradit cenu kurzu v plné výši, a to na základě zaslání platebních údajů/faktury vystavené prodávajícím.

5.2 Dárkový poukaz je platný 12 měsíců ode dne jeho vydání.

5.3 Ve vlastním zájmu každého kupujícího nebo obdarovaného je přistoupit k dárkovému poukazu zodpovědně, ohlídat si platnost svého dárkového poukazu a využít ho včas.

5.4 Obdarovaný je povinen kontaktovat prodávajícího a objednat si konkrétní termín kurzu, pokud poukaz není určen na konkrétní termín.

5.5 Pokud vyprší doba platnosti poukazu, pozbývá poukaz svou platnost. Na případné reklamace plynoucí z neznalosti obchodních podmínek nemůže a nebude brán zřetel.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

6.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, tj. odhlásit se z kurzu za níže uvedených storno podmínek. Odhlášení musí kupující zaslat e-mailem na adresu: sales@ilom.cz nebo provést prostřednictvím rezervačního systému. 

6.2. STORNO PODMÍNKY

Jednotlivci:
Při odhlášení z kurzu více než 21 dní předem vrací prodávající kupujícímu 100 % kurzovného.
Při zrušení účasti 20–4 dny před konáním akce vrací prodávající kupujícímu 50 % kurzovného.
Při odhlášení 3–0 dní před konáním akce nevzniká nárok na vrácení kurzovného. 

Firmy/instituce:
Při zrušení více než 21 dní předem vrací prodávající kupujícímu 100 % kurzovného.
Při zrušení 20–4 dny před konáním akce vrací prodávající kupujícímu 30 % kurzovného.
Při zrušení 3–0 dní před konáním akce nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím emailu.

8. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ KURZU

8.1 V průběhu konání kurzu nejsou účastníci kurzu oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu bez vědomí lektora. Kupující bere na vědomí, že není možné kurz přerušovat v případě, kdy se účastník vzdálí z prostor konání kurzu.

8.2 Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora.

8.3 Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji jsou kupující kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu vlastního zdraví a zdraví lektora a ostatních účastníků kurzu.

8.4 Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá účastník, resp. Kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

8.5 Kupující se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, kteří se zúčastní kurzu na základě jím učiněné objednávky.

8.6 Kupujícímu nenáleží nárok na vrácení kurzovného v případě, že se účastník kurzu nezúčastní z důvodu, který není na straně prodávajícího. 

8.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn pořizovat z jednotlivých kurzů fotografie a/nebo audiovizuální záznam, které může následně použít pro svoji propagaci zejména na webových stránkách a/nebo na sociálních sítích.

9. ZRUŠENÍ A ZMĚNA KURZU

9.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:

a) nejpozději 3 dny před konáním kurzu není-li obsazen kurz minimálním počtem účastníků, který je definován u každého kurzu zvlášť na rezervační stránce.
b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
c) v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie ve školících prostorách, přerušení dodávky elektřiny nebo vody do školících prostor apod.).

9.2 V případě, že prodávající zruší konání kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu a/nebo účastníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl kupující a/nebo účastník co nejdříve informován.

9.3 V případě zrušení konání kurzu je prodávající povinen nabídnout kupujícímu nebo účastníkovi účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že kupující a/nebo účastník účast na konání kurzu v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení nabídky prodávajícího, a to způsobem pro doručení objednávky, má se za to, že účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítá. V případě, že kupující a/nebo účastník účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se prodávající ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit kupujícímu dosud uhrazenou cenu kurzu.

9.4 V případě, že to provozní situace prodávajícímu umožňuje, mohou se smluvní strany dohodnout na změně kurzu tak, aby se jich účastník mohl zúčastnit.

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

11.1 Prodávající je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu kupujícího, příp. jeho kontaktní osoby, a/nebo účastníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již kupujícímu poskytl. Kupující je oprávněn kdykoliv odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu.

11.2 Pravidla pro sběr a ukládání cookies na webových stránkách kupujícího jsou popsány přímo na těchto stránkách. Preference sběru a ukládání cookies na webových stránkách www.ilom.cz si volí sám uživatel.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

12.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. března 2023.

Informace o ochraně osobních údajů

Za účelem řádného nakládání s osobními údaji si Vás dovolujeme informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) účinného od 25. května 2018.  

Více o tom, jak v LOMu nakládáme s osobními údaji naleznete na https://ilom.cz/gdpr.