Veřejně podpořené projekty

Děkujeme našim donorům.

Zpět

Probíhající projekty:

Rozchodem rodina nekončí: posílení participace dětí a rodičů

Projekt organizací, APERIO a Liga otevřených mužů (LOM), synergicky pracuje s rodiči i dětmi, jejichž rodiny se rozpadají. Rozvíjí úspěšný Program Rozchodem rodina nekončí. Zkušenosti z práce s rodinami sdílí jak s veřejností pomocí osvětové kampaně, tak s odborníky pracujícími s rozcházejícími se rodiči. Platforma odborníků reaguje na potřebu multidisciplinární spolupráce a sjednocování dobré praxe v oblasti podpory rodin s dětmi a participace dětí při řešení rozchodové situace.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Reg. č. projektu  CZ.03.02.02/00/22_017/0000904

Datum realizace projektu: 1. 7. 2023- 28. 2. 2026

Název projektu: Zvýšení kapacit Ligy otevřených mužů

Cílem projektu je zvýšení kapacit a profesionalizace organizace Liga otevřených mužů, a to zejména v oblastech komunikace a fundraisingu, které zajistí efektivnější a kvalitnější poskytování služeb a veřejné práce v oblasti rovnosti žen a mužů.

Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/22_011/0000289
Datum realizace: 1.7.2023 – 31.5.2023

Stránky příjemce: https://www.esfcr.cz/

Práce s násilnou osobou – kampaň k podpoře povědomí o terapeutických programech

Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí o práci s násilnými osobami a destigmatizace tématu násilí v blízkých vztazích.

Projekt LP-HRMGSC-014  je realizován v rámci programu Lidská práva, který je spolufinancován z Norských fondů 2014-2021. Více na https://zastavnasili.cz

Zvládání vzteku v ČR – práce s osobami, které se dopouští násilí ve vztazích

Terapeutický program pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí. Více na zvladanivzteku.cz

Záměrem projektu je snížení počtu rodin ohrožených násilím v Praze a v Plzeňském kraji. Cíle bude dosaženo díky terapeutické a psycho-edukativní práci s původci násilí ve vztazích (nejčastěji muži), včetně základní konzultační práce s jejich blízkými. Podpořeno bude nejméně 80 rodin, manželství či  párů. Součástí projektu je i zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o dostupnosti služeb pro osoby dopouštějící se násilí ve vztazích a vytvoření udržitelné služby s potenciálem k rozšíření. Více na zvladanivzteku.cz

Projekt „Zvládání vzteku v ČR – práce s osobami, které se dopouští násilí ve vztazích“ registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015079 je spolufinancován Evropskou unií, podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu zaměstnanost a probíhá 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022.


Projekt Muži proti násilí 2021, 2022 a 2023 je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích.


Projekt Muži proti násilí – Zvládání vzteku 2022 a 2023 je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.


Projekt Zvládání vzteku – práce s násilnou osobou je dlouhodobě spolufinancován z programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů se poskytuje za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2022 a strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.


Dotace byla poskytnuta ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2022.


Cílem projektu je přispět k primární a sekundární prevenci násilí ve vztazích a genderově podmíněného násilí na území ČR. Cíle bude dosaženo prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění terapeutické práce s klienty (především muži), kteří obtížně zvládají svou agresivitu a vztek a dopouštějí se násilí na svých partnerkách/partnerech a dětech. Bez práce s původci násilí (zejména muži) nelze násilí ve vztazích (zejména na ženách a dětech) úspěšně zastavit. V rámci projektu bude realizována skupinová i individuální terapeutická práce s klienty.

www.norskefondy.cz
www.eeagrants.cz


Odborné sociální poradenství Zvládání vzteku (od roku 2023 registrovaná sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách) je spolufinancováno z dotačního programu v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností


Odborné sociální poradenství Zvládání vzteku – práce s násilnou osobou bylo je v letech 2023 – 2024 podpořeno NADACÍ ČEZ z grantu Neziskovky – profesionální rozvoj sociální péče

Peer mentoring pro vozíčkáře s poraněním míchy

Peer mentoring funguje na principu sdílení vlastních zkušeností. Mentorem je vozíčkář, který je delší dobu po poškození míchy a je na postižení dobře adaptován. Pomáhá jako průvodce v nové životní situaci vozíčkáři, který je krátce po vzniku zdravotního postižení. Peer mentor a nový vozíčkář by měli být stejného pohlaví, podobného věku a odpovídající diagnózy (para/ tetraplegie). Bude pracovat také s rodinnými příslušníky a blízkými nových vozíčkářů.

Projekt realizuje Česká asociace paraplegiků – CZEPA.
LOM  je partnerem projektu.
Více zde: czepa.cz/cinnost/peer-mentoring/

Muži proti násilí na ženách a dětech

Projekt přispívá k primární a sekundární prevenci domácího násilí na území hl. m. Prahy díky terapeutické práci s muži, kteří obtížně zvládají svou agresivitu a vztek a dopouštějí se násilí na svých partnerkách a dětech. Projekt zahrnuje skupinovou terapii násilných osob na základě inovativní metody „zvládání vzteku“, dále pak individuální poradenství a preventivně – informativní kampaň na internetu.

Suchej únor aneb alkohol pod kontrolou

Projekt je zaměřen na motivování dospělé populace ČR k odpovědnějšímu přístupu ke konzumaci alkoholu a zvýšení informovanosti o rizicích jeho užívání. Jádrem projektu je úspěšná preventivní akce Suchej únor, kterou LOM realizuje od roku 2013. Více na suchejunor.cz.

Projekt Patron

Projekt „Patron“ vznikl na základě expertních dovedností dvou partnerských organizací Liga otevřených mužů (LOM) a Múzy dětem. Více na www.ipatron.cz

V projektu je již od roku 2013 podporována schopnost mladých lidí vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 17 – 21 let začlenit se do společnosti formou patronského doprovázení. Patroni a patronky vytváří mladým lidem často chybějící model pozitivního vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do samostatného života.

Projekt je registrovaný u Ministerstva vnitra ČR jako dobrovolnický program pod číslem jednacím MV- 120562-6/OPK-2019

Financování projektu bylo v počátku podpořeno ESF ČR, dále je financování zajišťováno z níže uvedených zdrojů, z dotační titulů některých krajských úřadů, firmami a individuálními dárci.

Podpora realizace od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2023


Podpora realizace od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022


Podpora realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022


Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.


Podpora realizace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023


Podpora realizace od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2022


Podpora realizace od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2022


Podpora realizace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022


Podpora realizace od 1. 9. 2016 do  30. 8. 2019


logo_esf

Podpora realizace od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015


Podpora realizace od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2023


Podpora realizace od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023

Ukončené projekty:

Rozchodem rodina nekončí: Inovace služeb pro rozcházející se rodiče

Projekt rozvíjí již realizovaný Program Rozchodem rodina nekončí, rozšiřuje jej o know-how čerpané ze zahraničí a zkušenosti z práce s rodinami. Tyto zkušenosti budou sdíleny v rámci nově vzniklé platformy odborníků pracujících s rozcházejícími se rodiči. Vznik této platformy reaguje na potřebu předávání a sjednocování dobré praxe.
V průběhu realizace projektu se uskuteční 3 skupiny pro rozcházející se rodiče a 4 setkání nově vzniklé platformy. Bude též vytvořen atraktivní preventivní informační balíček pro rodiny, pomáhající jim projít rozchodem a prostřednictvím odborného letáku budou informováni nejbližší rozcházejících se rodičů o tom, jak konstruktivně rodiče podporovat.

Datum realizace: 1. 10. 2021 – 30. 6. 2023

Evaluační zpráva (pdf)

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Reg. č. projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017144

Táta se vyplatí

Projekt se zaměřuje na podporu aktivního zapojení mužů do péče o děti a jejich životní prostor, převážně na podporu aktivní účasti mužů na rodičovské dovolené. Záměrem projektu je přispět ke snížení genderové ne-rovnosti v oblasti péče o malé děti (a tím i na trhu práce). Muži jsou klíčovou součástí řešení tohoto problému. Aktivity projektu navazují na tematické projekty Ligy otevřených mužů, a to Táta na plný úvazek (zaměření na táty na rodičovské) a Tátové vítáni (zaměřený na zaměstnavatele), realizované v předchozích letech a na úspěšnou spolupráci s britskou organizací Father-hood Institute. V rámci projektu dojde k přenesení know-how od této spolupracující organizace, na jehož základě bude vytvořen a otestován vzdělávací program pro personalisty a personalistky, který povede k metodické podpoře aktivního otcovství u zaměstnanců firmy a vytvoření strategie podpory aktivního otcovství ve firmě – s důrazem na snížení prahu pro aktivní účast mužů v péči o děti už od nejútlejšího věku (v rámci rodičovské dovolené). Přenos a implementaci zahraničního know-how doplní tematická osvětová kampaň, která zasáhne široké spektrum hlavní cílové skupiny.

Projekt Táta se vyplatí – podpora aktivního otcovství zaměstnanců ve firmách registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011687 je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Rodičovská na férovku

Projekt  „Rodičovská na férovku“  podporuje prostřednictvím seminářů, poradenství a cílených aktivit slaďování rodinného a pracovního života. Semináře se zaměřují na celou dynamiku v rodině pečující o malé dítě, čehož je dosaženo mj. zacílením seminářů na celé páry. V ČR jsou kurzy, které připravují ženy na návrat z RD, ale kurzy pracující s celým rodičovským párem jsou výjimečné. Dobré zvládnutí tohoto období napomáhá udržení vztahu a dává dobrý základ pro vytvoření bezpečného místa pro vývoj dítěte. Z tohoto důvodu jsou součástí seminářů i nácviky komunikace v obtížných situacích, tipy na upevňování manželství/partnerství a na slaďování pracovního, rodinného a soukromého života. Klíčovou součástí seminářů je podpora vyššího zapojení mužů do péče o děti a jejich životní prostor.

Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem a rozchodem v ČR

Cílem projektu je podpora rodičů, kteří se rozvádějí nebo rozcházejí a zároveň podpora jejich dětí. Rodiče podpoříme zejména edukací a poradenstvím, poskytneme jim klíčové informace a dovednosti pro zvýšení schopnosti konstruktivně řešit konfliktní (zejm. rozchodové) situace a tím eliminovat dopad konfliktu na děti. Zkušenosti z práce s rodinami zpracujeme a předáme je odborníkům (pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům, soudcům, apod.), se kterými budeme spolupracovat na zkvalitnění systému služeb pro dospělé i děti, kteří se rozcházejí či rozvádějí.

V rámci projektu budeme realizovat tyto aktivity:

  • Edukace a skupinová podpora rodin
  • Individuální podpora rodičů (poradenství)
  • Podpora dětí zasažených rozchodem rodičů
  • Spolupráce s odborníky 

Projekt cílí na podporu rodičů zejména ze Středočeského, Olomouckého a Pardubického kraje. Přímou prací a edukací podpoříme 48 rodičů, 40 dětí a navážeme spolupráci min. s 20 odborníky. Dalších cca 300 rodičů získá v poradenství účinné informace napomáhající konstruktivnímu řešení konfliktu v rodině a využívání pozitivních rodičovských praktik.

Závěrečná evaluační zpráva
Metodika on-line práce s dětmi a rodinami ohroženými sociálním vyloučením a finanční chudobou v důsledku rozvodu a rozchodu
Metodika on-line školení pro odborníky pracující s rozcházejícími se rodiči a jejich dětmi v ČR

Datum realizace: od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2022

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Reg. č. projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011462

Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem či rozchodem rodičů v Praze

Cílem projektu je podpora rodičů, kteří se rozvádějí nebo rozcházejí a zároveň podpora jejich dětí. Rodiče podpoříme zejména edukací a poradenstvím, poskytneme jim klíčové informace a dovednosti pro zvýšení schopnosti konstruktivně řešit konfliktní (zejm. rozchodové) situace a tím eliminovat dopad konfliktu na děti. Zkušenosti z práce s rodinami zpracujeme a předáme je odborníkům (pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům, soudcům, apod.), se kterými budeme spolupracovat na zkvalitnění systému služeb pro dospělé i děti, kteří se rozcházejí či rozvádějí.

V rámci projektu budeme realizovat tyto aktivity:

  • Edukace a skupinová podpora rodin
  • Individuální podpora rodičů (poradenství)
  • Podpora dětí zasažených rozchodem rodičů
  • Spolupráce s odborníky 

Projekt cílí na podporu rodičů z Prahy. Přímou prací a edukací podpoříme 48 rodičů, 40 dětí a navážeme spolupráci min. s 20 odborníky. Dalších cca 200 rodičů získá v poradenství účinné informace napomáhající konstruktivnímu řešení konfliktu v rodině a využívání pozitivních rodičovských praktik.

Závěrečná evaluační zpráva
Metodika práce s dětmi a rodinami
Metodika prezenčního kurzu pro odborníky pracující s rozcházejícími se rodiči v Praze

Datum realizace: od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2022

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Reg. č. projektu CZ. 03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011244

Tátové na křižovatce

Cílem projektu je podpora rodičovských kompetencí mužů-otců, kteří chtějí být aktivní v péči o děti, a to pomocí vzdělávacích seminářů, poradenství a informačního servisu. Zvláštní pozornost se věnuje situacím, které se pro jejich otcovskou roli ukazují jako zlomové. Muži zapojení do projektu budou mít možnost zúčastnit se odborného semináře „Otec u porodu“, jehož cílem je příprava na příchod dítěte z mužské perspektivy a pokrytí témat souvisejících s rolí otce u porodu, péčí o novorozeně a sebe sama, podporou partnerky i řešením potenciálních krizových situací. Dalším odborným seminářem pro muže je „Táta a rozvod“ “, jehož cílem je pomoci zvládnout krizi související s rozpadem rodiny a najít pozitivní cesty komunikace a spolupráce s bývalou partnerkou. Stěžejní aktivitou je vytvoření informační platformy pro rodiče „tataweb.cz“, jejímž cílem je shromažďovat komplexní a koncentrované informace o benefitech zapojení otců do péče o děti, již od útlého věku, tipy na slaďování pracovního a rodinného života, informace k možnostem čerpání otcovské a rodičovské dovolené otcem, tipy k přípravě na narození dítěte atp. Platforma nabídne také psychologické poradenství, které LOM dlouhodobě mužům poskytuje.

Výchova bez násilí

Hlavním cílem projektu je podpořit veřejnou diskusi o tělesném trestání a především podpořit rodiče, kteří tělesné tresty používat nechtějí, ale chybí jim znalosti a rodičovské dovednosti, které by jim pomohli zvládnout výchovu dětí bez použití násilí. V rámci projektu bude realizováno 5 kurzů Výchova bez násilí a je poskytováno poradenství na téma výchovy bez fyzických trestů. Zároveň probíhá síťování odborníků a organizací pohybujících se v daném tématu, a proběhne též osvětová kampaň.

Aktivity projektu Výchova bez násilí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Rozvoj kapacit a profesionalizace Ligy otevřených mužů, z.s.

Projekt zvyšuje kapacity Ligy otevřených mužů a tak přispívá k profesionalizaci jejích zaměstnanců i celé organizace v klíčových oblastech strategie organizace a poslání, financování a fundraising, lidské zdroje, marketing a PR a kvalita služeb/produktů. Zvýšení kapacit bude dosaženo zejména díky formalizaci vnitřních procesů v organizaci, spolupráci s externími experty a vzdělávání zaměstnanců, a to s důrazem na získávání know-how a zkušeností od obdobných spolupracujících organizací v zahraničí. Projekt posílí důvěryhodnost a kvalitu řízení a práce s cílovými skupinami LOMu jako jediné organizace v ČR zaměřené na sociální začleňování  a rovnost žen a mužů z mužské perspektivy.

Projekt ROZVOJ KAPACIT A  PROFESIONALIZACE LIGY OTEVŘENÝCH MUŽŮ, Z.S. je spolufinancován Evropskou unií.

Alkohol pod kontrolou

Záměrem projektu je v průběhu 12 měsíců zvýšit povědomí mužů v ČR o otázkách týkajících se rizikového užívání alkoholu, motivovat je k odpovědnějšímu přístupu ke konzumaci alkoholu. Filozofie projektu vychází z přesvědčení, že osobní a společenská odpovědnost bude mít na konzumaci alkoholu větší dopad než restriktivní strategie. Projekt proto neoperuje s konceptem abstinence, nýbrž s konceptem střízlivosti, která představuje společenskou a následně i osobní hodnotu.

Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Evaluační zpráva z projektu Alkohol pod kontrolou ke stažení.

Projekt Muži proti násilí na ženách a dětech

V období 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015 LOM ve spolupráci s norskou partnerskou organizací Reform přináší do české praxe metodu zvládání vzteku (anger management), která učí klienty efektivnímu zvládání své agresivity v partnerských vztazích i ve výchově dětí a předcházet tak případům domácího násilí. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z programu Rodina a ochrana práv dětí. Více informací zde.

Od dubna do května 2015 Liga otevřených mužů, z.s. dále realizovala projekt bilaterální spolupráce „Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR“. V jeho rámci navštívili zástupci LOMu tři norské organizace: Alternativ til Vold (ATV), Reform a NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – Národní centrum pro výzkum násilí a traumatu) a sdíleli s nimi zkušenosti o práci s muži, kteří se dopouštějí násilného chování v blízkých vztazích. 

Projekt byl podpořen z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci Nadace Open Society Fund Praha financovaného z Norských fondů.

osf_praha_cz
norway_grants

Projekt Muži a rovné příležitosti: švýcarsko-české sdílení zkušeností

V období 1. 9. 2014 – 28. 2. 2015 LOM ve spolupráci se švýcarskou partnerskou organizací männer.ch projekt zaměřený na sdílení zkušeností dvou organizací zabývajících se genderovými tématy z mužské perspektivy, prostřednictvím konzultací a společného workshopu v ČR.

Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

SWISS_Cntrb_LOGO_MODRE

vnitroolomoucky_kraj

Projekt Změna pro LOM

V období 1. 9. 2013 – 31. 12. 2014 LOM realizuje projekt Změna pro LOM, který podporuje rozvoj organizace. Smyslem projektu je profesionalizace organizace. Projekt má dva hlavní cíle:

1) Podpora personální a odborné kvality LOMu.

2) Zajištění udržitelného financování činnosti LOMu.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Hlavního města Prahy.

oppa
EU_PRAHA

Pěstujme pěstouny

Projekt na podporu mužů – pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče

V období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 LOM ve spolupráci s partnerskými organizacemi Děti patří domů a RC Routa realizuje projekt podporující pěstouny a zaměřující se na zlepšení situace dětí vyrůstajících v pěstounské péči a na zvýšení kvality poskytované pěstounské péče.

V projektu se uskuteční kurzy pro muže-pěstouny a děti svěřené do pěstounské péče a je začleňováno specifické vzdělávání a poradenství pro muže – pěstouny do systému podpory pěstounské péče. Projekt také zvyšuje kapacity odborníků a odbornic z organizací poskytujících péči pěstounským rodinám díky analýze potřeb mužů – pěstounů a odborným konzultacím.

Publikace Muži pěstouni v ČR ke stažení

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Více…

Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Cílem projektu je podpora většího zapojení mužů do agendy rovných příležitostí žen a mužů, prostřednictvím získání reprezentativních informací a šíření povědomí o postojích mužů k agendě rovných příležitostí žen a mužů.

Projekt Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Více…

logo_urad_vlady