TZ: 21 % lidí v ČR by využilo terapii zaměřenou na zvládání vzteku a násilné chování 

10. 10. 2023 Tiskové zprávy Klára Pivovarová

Tisková zpráva, Praha, 8.8.2023 

Násilí v blízkých vztazích (domácí násilí) vnímá již více než tři čtvrtiny české populace jako závažný      problém. Zároveň se pomalu rozšiřuje povědomí o terapeutických programech pro osoby, které násilí v blízkých vztazích dopouští. 30 % lidí připouští, že by pro ně takový program mohl být užitečný. 21 % by se k takové terapii dokonce přihlásilo. To je v přepočtu přes 1 000 000 lidí v ČR. Vyplývá to z průzkumu Ligy otevřených mužů (LOM), která spolu s dalšími organizacemi v ČR nedávno odstartovala kampaň Zastav násilí. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o možnostech terapeutické práce s původci násilí.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, software, Multimediální software

Popis byl vytvořen automaticky

Nejen facky a kopance. Také křik, ponižování, výhružky nebo omezování svobody. Násilí na sebe bere      mnoho podob a často zůstává dobře skryto v soukromí domácností. Násilí v blízkých vztazích má přitom velmi negativní dopady na jednotlivce i celou společnost. Bez systematické odborné práce s osobami, které se násilného chování dopouštějí, ho ale nelze úspěšně zastavit. Proto nezisková organizace LOM (Liga otevřených mužů) v těchto dnech spouští kampaň Zastav násilí, která má za cíl zvýšit povědomí celé populace i odborné veřejnosti o dostupnosti a charakteru terapeutických programů pro osoby dopouštějící se násilí v blízkých vztazích.  Klíčovou součástí kampaně je web www.zastavnasili.cz, který obsahuje důležité informace, mapu podpory i online test pro lidi, kteří chtějí vědět, zda mají s násilím problém. Hlavní sdělením kampaně je: “Bez práce s osobami, které se násilí dopouštějí, nelze tento problém úspěšně řešit.”

Kampaň je financována z Norských fondů a spolupracují na ní také další organizace, které se práci s původci násilí v ČR věnují: Diakonie ČCE-SCPS, Intervenční centrum Praha, Violence OFF a Pro Dialog z.s. (Praha), Spondea, z.s. a Persefona (Brno), Tvá volba, z.ú. (České Budějovice), Krizové centrum Jihlava a Intervenční centrum Kladno. 

„Kromě informování veřejnosti nám v kampani jde také o aktivizaci cílové skupiny, jejíž jádro tvoří zejména muži, kteří se dopouštějí násilí na svých blízkých nebo se obávají, že by se mohli násilí dopustit. Toto násilí může být fyzického, psychického i sociálního charakteru, zpravidla směřuje k blízkým osobám a má destruktivní vliv na mezilidské vztahy. Může jít i o epizodické výbuchy vzteku doprovázené násilným chováním nebo méně hrubé formy násilí, které lze často ještě v rané fázi a prostřednictvím cílené terapeutické práce či poradenství řešit a dostat pod kontrolu, aniž by došlo k eskalaci problému,“ vysvětluje Josef Petr, odborný garant programu z LOM.        

Proč má práce s původci násilí smysl?

Agentura ResSOLUTIONS v první m pololetí tohoto roku pro LOM zpracovala výzkum, který prostřednictvím internetového sběru dat (CAWI) zmapoval na vzorku 2018 respondentů starších 18 let z celé České republiky násilné chování a jeho projevy.  Jako významný problém hodnotilo násilí ve vztazích v jeho fyzické i psychické formě více než tři čtvrtiny oslovených respondentů, přičemž tento problém vnímají více ženy než muži. Některé z forem násilí se v posledních měsících dopustilo až 30 % populace. U fyzického násilí je to pak 8 %. Respondenti, kteří násilné chování ve své blízkosti osobně zažili, mají nejčastěji zkušenost s fyzickým omezováním a ohrožováním, sledováním a pronásledováním, fackami, bitím, kopáním a kousáním, zamykáním v místnosti a vyhrožováním. Z psychických forem násilí pak převažují křik, nadávky a urážky, ponižování, přikazování, kam a s kým partner(ka) může či nemůže chodit, jaké oblečení má nosit či nenosit, zastrašování, žárlivost a izolace od přátel či rodiny. Různé formy násilí se často překrývají.      

Programy pro původce násilí

Z výzkumu také vyplývá, že až 21 % dospělé populace ČR (přes 1 mil. lidí) by využilo terapeutických programů pro osoby, které se násilí ve vztazích dopouští. Tyto programy zatím nabízí pouze 10 neziskových organizací, převážně v Praze a Brně. V 6 krajích není dostupný žádný terapeutický program. V některých krajích mají programy minimální kapacitu. “Složení klientů je velmi pestré. Jedná se o klienty z nižších, středních i vyšších sociálních vrstev. Častěji muže, ale také ženy. V mnoha případech se jedná o rodiče malých dětí,” popisuje Josef Petr klienty programu Zvládání vzteku, který provozuje Liga otevřených mužů. Ta také na svých klientech provedla výzkum, který mapoval účinnost terapie. Podle výpovědí klientů a jejich partnerek se až 73 % klientů 6 měsíců po terapii nedopouští fyzického násilí. Intenzita psychického násilí se po absolvování terapie snížila až o 64 %.     

Kreativní vizuál kampaně aneb LASKAVĚ SE UKLIDNI! 

„Pro kampaň Zastav násilí jsme záměrně vybrali provokativní vizuály s typograficky výraznými „hláškami“, které často používají původci násilí ve vypjatých momentech. Chceme společnost trochu probudit a upozornit na to, že násilí se může odehrávat skutečně blízko. Rádi bychom tuto problematiku destigmatizovali a nasměrovali lidi, kteří se s násilím setkávají osobně, k terapeutické pomoci,“ doplňuje Josef Petr (LOM).  

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, grafický design

Popis byl vytvořen automaticky
Obsah obrázku text, Písmo, snímek obrazovky, grafický design

Popis byl vytvořen automaticky

Cílovými skupinami kampaně jsou potenciální klienti terapeutických programů a jejich blízcí, odborníci, kteří se chtějí podílet na rozvoji a systémovém ukotvení tématu a další důležití aktéři (politici, média, donoři…), kteří mohou napomoci dalšímu šíření a udržitelnosti terapeutických programů.

Projekt je realizován v rámci programu Lidská práva, který je spolufinancován z Norských fondů 2014-2021.

Norway Grants – SFŽP ČR

Kontakt pro média:

Tomáš Hais, PR manažer LOM

e-mail: tomas.hais@ilom.cz, tel. 603 229 679

Další články