Studentské práce

Rádi podpoříme další aktivity studentů týkající se mužů a jejich témat. Píšete bakalářku, diplomku nebo disertaci?
Obraťte se na nás na info@ilom.cz.

Zpět

Otcové po rodičovské dovolené

Diplomová práce Hany Pavezkové, studentky Fakulty humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je zaměřena na aktivní otcovství. Pojednává o životní situaci otců po skončení rodičovské dovolené. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část vymezuje základní charakteristiku rodiny, poukazuje na výchovu dítěte v rodině, na rodičovství, otcovskou roli v rodině a na otcovství. Pozornost v ní je zaměřena na rodičovskou dovolenou a na možnou finanční podporu rodin s dětmi ze strany státu. Praktická část je realizována kvalitativním výzku-mem formou hloubkového polostrukturovaného rozhovoru. Hlavním cílem výzkumu je zjistit, porozumět a analyzovat, jak reflektují a hodnotí svou životní situaci otcové po skončení rodičovské dovolené. K analýze rozhovorů bylo použito postupu zakotvené teorie. Z interpretativních výsledků vyplynulo, že otcové hodnotí svou životní situaci po skončení rodičovské dovolené velmi kladně, a to jak z ekonomické, tak výchovné stránky. Nejsou však spokojeni s nastavením sociálního systému a informovaností o aktiv-ním otcovství.

Diplomová práce Otcové po rodičovské dovolené

Aktivní otcovství

Bakalářská práce Terezy Pallové, studentky Pedagogické fakulty na Univerzitě Hradec Králové, je zaměřena na aktivní otcovství. Cílem práce je odhalit principy aktuálního chápání konstruktu aktivního otcovství v České republice. V teoretické části je stručně popsáno otcovství v historickém kontextu v souvislosti s genderovými stereotypy, feminismem a také s mýty o otcích. Dále je teorie věnována vymezení základních pojmů spjatých s aktivním otcovstvím, stanovení podmínek aktivního otcovství, přínosu aktivních otců i otcům na rodičovské dovolené. V úzké souvislosti jsou v práci popsány i teoretické poznatky o aktivním otcovství v České republice s jinými státy zaměřené na rodičovskou a otcovskou dovolenou. V práci jsou zmíněny i organizace a kulturní akce vymezené výhradně pro otce. Empirická část mapuje pomocí metody dotazníku postoje mužů, žijících v Praze k aktivnímu otcovství. Dále také metodou polostrukturovaného rozhovoru zkoumá názory žen, žijících v Praze na aktivní otce.

Bakalářská práce Aktivní otcovství

 

Jak otevřít dveře mužům? Projekt Patron – příklad zapojení mužů v oblastech občanského, veřejného a soukromého života, které dlouhodobě postrádají jejich větší participaci

Diplomová práce Josefa Petra, studenta Fakulty humanitních studií na Karlově univerzitě v Praze, se věnuje podpoře angažovanosti mužů v oblastech občanského, soukromého a veřejného života, které postrádají jejich větší zapojení. Jádrem práce je případová studie projektu Patron, ve kterém dospělí muži vytvářejí přátelské vztahy s dospívajícími kluky z dětských domovů a pomáhají jim zvládnout přechod z ústavní péče do „běžného života“. Cílem je analýza motivací těchto mužů k této dobrovolnické činnosti, zejména ve vztahu k prožívání mužství a maskulinity. Práce nabízí závěry ve formě hypotéz, kterými je možné rozvíjet sociálně-vědní výzkum o tomto tématu. Závěry je možné brát i jako konkrétní praktickou inspiraci pro projekty a organizace, které chtějí do své činnosti zapojit více mužů.

Diplomová práce Jak otevřít dveře mužům? Projekt Patron – příklad zapojení mužů v oblastech občanského, veřejného a soukromého života, které dlouhodobě postrádají jejich větší participaci

Domácí násilí na mužích

Absolventská práce Daniela Suchánka, studenta na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce, pojednává o novém fenoménu domácího násilí, a to domácího násilí na mužích. Popisuje zde dosud získané zjištění zejména zahraničních výzkumů, ukazuje mediální obraz tohoto jevu v ČR. Obsahuje také malou anketu, zaměřenou na domácí násilí jako celek, a také i na jeho nový druh, domácí násilí na mužích.

Absolventská práce Domácí násilí na mužích

Problematika mužských rolí v současné společnosti

Bakalářská práce Elišky Kahudové, studentky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci, se věnuje problematice mužství a mužské role v současné společnosti. Na téma je nahlíženo ze sociologického a psychologického hlediska. V minulosti byli muži dlouho v pozici nadvlády nad ostatními. Se vznikem emancipačního hnutí žen byla jejich pozice otřesena. Najednou to nebyli jen oni, kdo rozhoduje ve všech sférách života. Z podřízených žen se nově stávaly vyrovnané partnerky, které mají stejné vzdělání, práva, možnosti atd. Známý mužský svět se najednou mění a oni nemají moc s tím něco udělat. Důsledkem je velká nejistota mužů, ztráta jejich dosavadní identity budované na principu opozice vůči ženám. V současnosti dochází k posunu od tradičního pojetí manžela a otce jako hlavy rodiny a živitele, k pojetí novému.

Bakalářská práce Problematika mužských rolí v současné společnosti ke stažení

Postoje aktérů rodinné politiky k otázce aktivního otcovství v České republice

Bakalářská práce Miroslava Hubáčka, studenta Institutu sociologických studií na Univerzitě Karlově v Praze, se zabývá tématem aktivního otcovství v České republice. Tato práce si měla dva hlavní cíle: popsat postoje aktérů rodinné politiky ke konceptu aktivního otcovství a diskutovat, jak je možné dále aktivní otcovství podporovat. Ukázalo se, že v současné době podstatná část aktérů problematizuje obecné malé zapojení otců do péče o dítě. Za takové subjekty je možné označit Ministerstvo práce a sociálních věcí, občanská sdružení Liga otevřených mužů a Síť mateřských center.

Bakalářská práce Postoje aktérů rodinné politiky k otázce aktivního otcovství v České republice ke stažení

Fenomén mužské skupiny v programu terapeutické komunity

Daniel Karásek

Bakalářská práce –Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ke stažení ve formátu pdf.

Vysoká feminizace českého školství

Anna Tůmová

Seminární práce – Univerzita Karlova v Praze, FSV UK – Ke stažení ve formátu pdf.

Nízká účast mužů na výchově dětí

Alžběta Molnárová a Michaela Peterková

Diplomová práce – Univerzita Karlova v Praze, FSV UK – Ke stažení ve formátu pdf.

Moderní muž pohledem pánských časopisů

Robert Vávra

Seminární práce – Ke stažení ve formátu pdf.

Iniciační rituál v rodinné výchově v 21. století

Petra Markantová

Bakalářská práce – Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta – Ke stažení ve formátu pdf.

Prožívání otcovství a jeho proměny

Gabriela Türkeová

Diplomová práce – Univerzita Palackého v Olomouci, FF – Ke stažení ve formátu pdf.

Role otce v rodině a aktivní otcovství z pohledu otců, matek a dětí

Marie Škvařilová

Diplomová práce – Masarykova univerzita v Brně, FSS – Ke stažení zde.

Aktivní otcovství z pohledu mladé generace rodičů ve Zlíně

Veronika Mizerová

Diplomová práce – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav pedagogických věd – Ke stažení zde. 

Podpora rovných příležitostí ve firmách jako nástroj zvyšování účasti mužů na péči o děti

Alžběta Molnárová a Michaela Peterková

Článek v rámci programu OPPA: Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika – Univerzita Karlova v Praze, FSV UK – Ke stažení ve formátu pdf.

Obraz otcovské role v médiích

Jana Vrátníková Butorová

Diplomová práce 2011 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Ke stažení zde.

Pojetí otcovství v současných rodinách

Jitka Hanková

Bakalářská práce – Masarykova univerzita v Brně, FSS – Ke stažení zde.

Kvalita života rodin, kde muž je na rodičovské dovolené

Hana Kadlecová

Bakalářská práce  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ke stažení zde.