Jak nakládáme s vašimi osobními údaji?

Podmínky přihlášení do služeb a kurzů a informace o zpracování osobních údajů.

Zpět na hlavní stránku

Podmínky přihlášení do služeb a kurzů a informace o zpracování osobních údajů.

Zákonný rámec týkající se zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti při předávání a zpracování osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a další právní předpisy související s ochranou osobních údajů (GDPR a jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, dále jen „právní předpisy o OOÚ“).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů jsou Liga otevřených mužů, z.s., LOM quality s.r.o. a LOM power s.r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 975/14, 170 00, Praha 7 (dále také jen jako “LOM” nebo „organizace“), jakožto společní správci ve smyslu čl. 26 GDPR. Společní správci se dohodli, že primární odpovědnost za dodržování všech povinností týkajících se ochrany osobních údajů má Liga otevřených mužů, z.s.. Subjekty údajů však mohou vykonávat svá práva u kteréhokoliv ze společných správců.

Jak to funguje

K přihlašování na kurzy a do většiny služeb, včetně poradny, LOM využívá google formuláře.

Pokud máte zájem přihlásit se, vyplníte do přihlášky základní údaje o sobě – viz níže. Kliknutím na rámeček s textem “Odeslat” uzavřete s naší organizací smlouvu, kterou akceptujete podmínky našich kurzů – viz níže, včetně informací o tom, jak budeme s vašimi osobními údaji zacházet.

V případě programu Zvládání vzteku, kde přihlášení probíhá telefonicky nebo e-mailem, dáváte svůj souhlas s využitím osobních údajů jejich sdělením. Specifická pravidla nakládání s osobními údaji v tomto programu, naleznete na www.zvladanivzteku.cz.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Naše organizace má k dispozici všechny údaje, které do přihlášky zadáte, zejména: jméno, příjmení, email a telefon. V případě některých kurzů a služeb je množství údajů podmíněno potřebami projektů financovaných z veřejných zdrojů a je vyžadována také adresa bydliště nebo identifikační údaje, jako je např. datum narození či rodné číslo. V případě kurzů a služeb pro odborníky nebo organizace vás též můžeme požádat o vaše profesní zázemí (např. formou CV) nebo informace o vaší organizaci.

Informace zpracováváme za následujícími účely:

 • Jméno, příjmení, e-mail a telefon – slouží ke kontaktu a komunikaci s vámi ohledně návštěvy kurzu, administrace a plateb
 • Informace o místě bydliště – pro statistické účely o aktivitách LOMu
 • Adresa a datum narození – jen u kurzů a služeb financovaných z veřejných zdrojů – informace slouží k vyplnění monitorovacího listu účastníka pro donora (např. MPSV), který si může ověřit to, že opravdu existujete.
 • Souhlas se zasíláním novinek – toto pole je zcela dobrovolné a po jeho zaškrtnutí bude váš e-mail zařazen do naší databáze pro rozesílání e-mailingu. E-mailing je rozesílaný cca 1x měsíčně a je možné se z něj kdykoliv, bez udání důvodu, odhlásit. Odhlášení lze provést automaticky přes odkaz v patičce e-mailu (v případě jeho rozesílání přes e-mailingovou aplikaci) nebo prostřednictvím odpovědi na e-mail, ze kterého vám byl e-mail odeslán.

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje  zpracováváme také pro účely vytváření statistik pro interní potřeby naší organizace a archivace pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků. K vámi poskytnutým osobním údajům můžeme také přiřadit informace o službách LOMu, které jste využili, což slouží opět ke statistickým účelům pro naše vnitřní potřeby, případně pro zacílení rozesílání novinek o nových kurzech a službách.

Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních údajů, zejména pro účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, kurz, který jste navštívil, a výše zaplacené částky za kurz.

Uzavřením smlouvy dále berete na vědomí, že během kurzu na základě § 6.1f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů může být LOMem, nebo osobou jím pověřenou, z akce pořizován audiovizuální záznam a fotografie, na nichž může být zachycena i vaše osoba. Záznam a fotografie mohou být použity správcem za účelem prezentace této akce, jakožto činnosti spolku LOM na jeho webových stránkách a sociálních sítích, donorům, případně ve Výroční zprávě, propagačních materiálech, nebo mohou být poskytnuty dalším subjektům za účelem informování o akci v médiích. Účelem není identifikovat konkrétní účastníky akce. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s pořizováním těchto záznamů a s výše uvedeným způsobem užití. Pořizování audiovizuálního záznamu a fotografie se netýká programu Zvládání vzteku.

Kde a jak osobní údaje uchováváme a chráníme

Používáme hesly zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Správce i zpracovatel přijali dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Osoby pracující pro LOM jsou vázáni povinností mlčenlivosti, která je součásti smluv či dohod s nimi uzavřených, a jsou poučeni o ochraně osobních údajů.

Doba uchování osobních údajů

 • Informace vámi poskytnuté na základě uzavřené smlouvy (uzavíráte odesláním přihlášky) zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro účely administrativy a organizace kurzů, účetnictví a evidence. Údaje, které zpracováváme na základě zákonné povinnosti, uchováváme po dobu zákonných archivačních lhůt.
 • Informace vámi poskytnuté na základě vašeho souhlasu (se zasíláním newsletteru a informací o činnosti LOMu) zpracováváme v databázi po dobu do odvolání souhlasu. Poté poskytnuté údaje anonymizujeme nebo smažeme.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů o OOÚ máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace o vašich právech, která máte jako subjekt údajů, či provedli některé operace s osobními údaji.

 • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
 • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
 • Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti organizace, pro výkon práva na svobodu a informace a v případě dalších důvodů stanovených právními předpisy o OOÚ.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.
 • Tam, kde jste poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky.

Jak uplatnit svá práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na kontaktní adrese: info@ilom.cz.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Podmínky přihlašování a účasti na kurzech

Beru na vědomí, že LOM během kurzů nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka/ice kurzu.

Jsem informován/a o tom, že LOMem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi/ici v souvislosti s účastí na kurzu.