Děkujeme našim donorům za přízeň a podporu

 

Veřejné instituce:

 

Projekt Alkohol pod kontrolou

Záměrem projektu je v průběhu 12 měsíců zvýšit povědomí mužů v ČR o otázkách týkajících se rizikového užívání alkoholu, motivovat je k odpovědnějšímu přístupu ke konzumaci alkoholu. Filozofie projektu vychází z přesvědčení, že osobní a společenská odpovědnost bude mít na konzumaci alkoholu větší dopad než restriktivní strategie. Projekt proto neoperuje s konceptem abstinence, nýbrž s konceptem střízlivosti, která představuje společenskou a následně i osobní hodnotu.

Projekt Alkohol pod kontrolou  financuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

 

 

 

Projekt Patron

Projekt „Patron“ vznikl na základě expertních dovedností dvou partnerských organizací Liga otevřených mužů (LOM) a Múzy dětem.

V projektu je podporována schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 17 – 21 let začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života.

logo_eu

logo_esf

Rozvoj kapacit a profesionalizace Ligy otevřených mužů, z.s.

Projekt zvyšuje kapacity Ligy otevřených mužů a tak přispívá k profesionalizaci jejích zaměstnanců i celé organizace v klíčových oblastech strategie organizace a poslání, financování a fundraising, lidské zdroje, marketing a PR a kvalita služeb/produktů. Zvýšení kapacit bude dosaženo zejména díky formalizaci vnitřních procesů v organizaci, spolupráci s externími experty a vzdělávání zaměstnanců, a to s důrazem na získávání know-how a zkušeností od obdobných spolupracujících organizací v zahraničí. Projekt posílí důvěryhodnost a kvalitu řízení a práce s cílovými skupinami LOMu jako jediné organizace v ČR zaměřené na sociální začleňování  a rovnost žen a mužů z mužské perspektivy. Projekt ROZVOJ KAPACIT A  PROFESIONALIZACE LIGY OTEVŘENÝCH MUŽŮ, Z.S. je spolufinancován Evropskou unií.

logo_eu

 

 

 

Projekt Změna pro LOM

V období 1.9.2013 – 31.12.2014 LOM realizuje projekt Změna pro LOM, který podporuje rozvoj organizace. Smyslem projektu je profesionalizace organizace. Projekt má dva hlavní cíle: 1) podpora personální a odborné kvality LOMu 2) Zajištění udržitelného financování činnosti LOMu. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Hlavního města Prahy.

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt Muži proti násilí na ženách a dětech

V období 1.7.2014 – 30.6.2015 LOM ve spolupráci s norskou partnerskou organizací Reform přináší do české praxe metodu zvládání vzteku (anger management), která učí klienty efektivnímu zvládání své agresivity v partnerských vztazích i ve výchově dětí a předcházet tak případům domácího násilí. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z programu Rodina a ochrana práv dětí. Více informací zde.
Od dubna do května 2015 Liga otevřených mužů, z.s. dále realizovala projekt bilaterální spolupráce „Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR“. V jeho rámci navštívili zástupci LOMu tři norské organizace: Alternativ til Vold (ATV), Reform a NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – Národní centrum pro výzkum násilí a traumatu) a sdíleli s nimi zkušenosti o práci s muži, kteří se dopouštějí násilného chování v blízkých vztazích. Projekt byl podpořen z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci Nadace Open Society Fund Praha financovaného z Norských fondů.

osf_praha_cz  norway_grants

 

Projekt Pěstujme pěstouny

V období 1.4.2015 – 31.3.2016 LOM ve spolupráci s partnerskými organizacemi Děti patří domů a RC Routa realizuje podporující pěstouny a zaměřující se na zlepšení situace dětí vyrůstajících v pěstounské péči a na zvýšení kvality poskytované pěstounské péče. V projektu se uskuteční kurzy pro muže-pěstouny a děti svěřené do pěstounské péče a je začleňováno specifické vzdělávání a poradenství pro muže – pěstouny do systému podpory pěstounské péče. Projekt také zvyšuje kapacity odborníků a odbornic z organizací poskytujících péči pěstounským rodinám díky analýze potřeb mužů – pěstounů a odborným konzultacím. Projekt Pěstujme pěstouny je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

 

Projekt Muži a rovné příležitosti: švýcarsko-české sdílení zkušeností

V období 1.9.2014 – 28.2.2015 LOM ve spolupráci se švýcarskou partnerskou organizací männer.ch projekt zaměřený na sdílení zkušeností dvou organizací zabývajících se genderovými tématy z mužské perspektivy, prostřednictvím konzultací a společného workshopu v ČR. Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

SWISS_Cntrb_LOGO_MODRE

 

mpsv  vnitroolomoucky_kraj

 

Projekt Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Projekt Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

logo_urad_vlady

 

 

 

 

Firemní dárci:

 

hrg  jobs  skoba

 

Individuální dárci:

Sima Porkar (podporovatelka projektu Patron)

Dan Suchánek

Kateřina Pixová

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie