Realizujeme, iniciujeme a sledujeme výzkumy a studie o mužích

Naše výzkumy:

Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Rovné příležitosti jako „ženské“ téma? To už dávno neplatí. Až 84 % mužů v ČR si myslí, že se rovné příležitosti týkají obou pohlaví. A pro 90 % českých mužů jsou rovné příležitosti důležitou hodnotou. Chybí ovšem jejich větší zapojení.

Publikace Mužská perspektiva ke stažení.

Táta na plný úvazek

1. Kvantitativní výzkum mezi  muži a ženami ve Zlínském a Olomouckém kraji, jehož cílem bylo:

 • Zjistit povědomí o aktivním otcovství v obou regionech.
 • Zjistit ochotu otců zůstat na rodičovské dovolené s dítětem (bariéry a motivátory).
 • Zjistit  jak se staví ženy (partnerky) k otázce rodičovské dovolené mužů (otců).

Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu Táta na plný úvazek ke stažení.

2. Kvalitativní průzkum mezi zaměstnavateli ve Zlínském a Olomouckém kraji, jehož cílem bylo:

 • Získat informace kvalitativního charakteru, které pomohou vysvětlit některé přístupy a postoje zaměstnavatelů v obou vybraných regionech.

Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkum Táta naplný úvazek ke stažení.

3. Průzkum veřejného mínění mezi obyvateli Zlínského a Olomouckého kraje. Výzkumné otázky:

 • Jak se společnost staví k otcům na rodičovské dovolené?
 • Vnímá společnost míru zapojení otců do každodenní péče jako dostatečnou?
 • Jak se staví česká populace 20 – 54 let k podpoře otců ze strany zaměstnavatelů?
 • Kde získávají muži informace potřebné k tomu, aby obstáli jako otcové?

Závěrečná zpráva z průzkumu veřejného mínění Táta na plný úvazek ke stažení.

4. Kvantitativní výzkum mezi muži a ženami ve Zlínském a Olomouckém kraji (2014), jehož cílem bylo:

 • Zjistit povědomí o aktivním otcovství v obou regionech (meziroční srovnání s výzkumem v r.2013)
 • Zjistit představy o úspěšném muži a úspěšné ženě
 • Zjistit, proč se některé ženy staví negativně k rodičovské dovolené svých partnerů

Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu Táta na plný úvazek ke stažení

5. Kvantitativní výzkum mezi muži a ženami ve Zlínském a Olomouckém kraji jehož cílem bylo:

 • Zjistit jak se muži a ženy v aktivním věku staví k různým možným zákonným úpravám rodičovské dovolené, zjistit míru podpory, podmínky atd.
 • Zjistit, jak se staví muži a ženy k rozdělení mužských a ženských rolí v rodině

Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu Táta na plný úvazek ke stažení

Tátové vítáni – interview se zaměstnavateli

Průzkum mezi zaměstnavateli realizovaný v rámci projektu Tátové vítáni. Cílem průzkumu bylo zjistit potenciální zájem o značku Tátové vítáni a kampaň Fandíme tátům mezi různými typy zaměstnavatelů včetně jejich vstřícnosti k myšlence podpory Aktivního otcovství.

Vyhodnocení_interview_se_zaměstnavateli Tátové vítáni – ke stažení ve formátu pdf.

 

Tátové vítáni – výzkum značky

Průzkum mezi 355 zaměstnavateli a personalisty realizovaný v rámci projektu Tátové vítáni. Cílem výzkumu bylo otestovat navržené standardy značky Tátové vítáni, potenciál jejího šíření a ochotu zaměstnavatelů podpořit aktivní otcovství svých zaměstnanců.

Vyhodnocení výzkumu značky Tátové vítáni – ke stažení ve formátu pdf.

 

Fyzické tresty

Cílem výzkumu bylo zjistit postoje českých rodičů k používání fyzických trestů ve výchově.

Závěrečná zpráva z výzkumu o fyzických trestech ve výchově ke stažení.

 

(Výzkumy pro LOM realizovala agentura Mediaresearch)

Výzkumy s naší účastí:

Podoby otcovství v ČR

V rámci kampaně Táto, jak na to? proběhl rozsáhlý sociologický průzkum. Jeho závěry lze shrnout jedinou větou: „Je to  neustálá komunikace, neustálý hledání nejlepších řešení nebo řešení, který jakžtakž budou fungovat, je to obrovské vytížení, je to prostě extrémní zátěž pro ty rodiče a prostě neuvěřitelným způsobem obdivuju všechny rodiče, co mají více než jedno dítě, jo. Myslim, že v současné době by zasloužili obrovský potlesk.“

Prezentace výsledků průzkumu Podoby otcovství v ČR

Závěrečná zpráva průzkum Podoby otcovství v ČR

Táto, jak na to?

Naprostá většina (87%) české populace zastává názor, že otcové jsou schopni starat se o děti stejně dobře jako matky. Vyplývá to z výsledků dosud nezveřejněného rychlého sociologického průzkumu, který provedlo MPSV ve spolupráci se společností Mediaresearch, a.s. loni na závěr projektu „Táto, jak na to?“ . LOM v projektu fungoval jako iniciátor a odborný konzultant. 

Prezentace výsledků výzkumu je ke stažení na webu MPSV

Výzkumy, které nás zaujaly:

Každý muž by měl být alespoň chvíli na rodičovské dovolené, míní více než polovina českých otců – Český národní panel

Téměř dvě třetiny českých otců se shodnou na tom, že v rodině mají oba rodiče podobně náročnou roli. Až tři čtvrtiny dále věří, že otec, který se o dítě stará během rodičovské dovolené, je rovnocennou náhradou matky. Tyto a další výsledky přinesl výzkum Českého národního panelu, kterého se zúčastnilo 400 respondentů z internetové populace českých otců ve věku 18-65 let. Více v této tiskové zprávě.

Otcovství po rozvodu – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

V rámci kvalitativního výzkumu „Rodičovství po partnerském rozchodu – rodičovské role a identity rozvedených matek a otců“ Grantové agentury AV ČR. Hlavním cílem této studie je ukázat obtížnosti, s nimiž se setkávají české matky a otcové po rozpadu partnerství, a odhalit a porozumět jejich reakcím na tyto obtížnosti. Studie je zaměřena na nejčastější případ porozvodového uspořádání výchovy, kdy je dítě svěřeno do výhradní péče matky, která se stává samoživitelkou, a otec s ním ztrácí každodenní kontakt. Více na webu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i

Role žen a mužů

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i zjišťovalo názory na rozdělení činností v rodině mezi muže a ženu. Účastníci výzkumu se také vyjadřovali k vybraným ukazatelům úspěšnosti v životě u mužů a žen. Role_zen_a_muzu.pdf (272,4 kB)

Ženy v zaměstnání pracují jako muži, k tomu doma 2x víc

„Muži tráví více času v zaměstnání než ženy, ženy však vedle placené práce zastanou i většinu práce neplacené,“ shrnuje situaci v českých rodinách rozsáhlý průzkum pražského Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Více na Aktuálně.cz

Odborné články a publikace

Časopis Raná peče (tentokrát věnovaný pečujícím otcům)

S laskavým svolením vydavatele uveřejňujeme magazín věnovaný tátům pečujícím o hendikepované děti. O tom co zažívají, jak se s péčí vyrovnávají a co pro děti jejich péče znamená jak z pohledu samotných otců, tak i odborníků. Do magazínu přispěl svým pohledem i Lukáš Talpa – odborný garant tématu aktivního otcovství v LOMu. Časopis Raná péče ke stažení

Legislativní možnosti podpory aktivního otcovství – Mgr. Lucie Kundra

Legislativní možnosti podpory aktivního otcovství jsou v této publikaci popsány příklady dobré praxe vybraných zemí Evropské unie, formulována jsou také doporučení pro Českou republiku ve formě návrhu nového modelu či možných změn při zachování současného modelu rodičovské dovolené. Dokument ke stažení zde (pdf, 771 kB)

Nová studie zpochybňuje mýtus, že slaďování práce a rodiny je ženské téma

Výsledky celosvětového výzkumu, který se realizoval na podzim 2010, ukázaly, že co se týče slaďování práce a rodiny, mají muži a ženy více společného než rozdílného. Základní informace o výzkumu si můžete přečíst (v angličtině) na stránkách WFD consulting.

Otcové v péči o děti – Hana Maříková

V konceptu „nového otcovství“ je otec pojímán jako stejně schopný, kompetentní rodič jako matka. Očekává se od něj, že se bude aktivně podílet nejen na výchově svých dětí, ale také na primární, tj. nutné, neodkladné, soustavné a hlavně každodenní rutinní péči o ně (včetně těch nejmenších). Předpokládá se tak větší citové zapojení, angažmá otce v rodině, které může mít pozitivní dopad na všechny zúčastněné aktéry (otce, dítě i matku). Více na Sociowebu.

Pečující otcové: Příběhy plné odlišností – Hana Maříková

Sociální instituce rodiny prochází v současné individualizované společnosti změnami: mění svou formu a nabírá nové funkce, což vyžaduje modifi kace vztahů mezi jednotlivými aktéry i modifi kace podoby rolí, které v rámci rodiny zastávají. Celý článek naleznete v Sociologickém časopise, 2009, Vol. 45, No. 1

Otcovství u porodu. Re-konstrukce genderových vztahů v rodin – Iva Šmídová

Více na webu Masarykovy Univerzity.

Pečovatelská otcovství: Zkušenost a genderové vztahy – Iva Šmídová

Více na webu Masarykovy Univerzity.

Otcovství: rodinné strategie pro work-life balance – Iva Šmídová

Více na webu Masarykovy Univerzity.

Otcovství po rozchodu rodičovského páru – Radka Dudová

Kniha, která se zabývá otcovstvím, tak jak jej prožívají a konstruují muži, kteří nemají své dítě svěřené do své výhradní výchovy a přestávají s ním sdílet společné bydliště. Více na webu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Otcové, matky a porozvodová péče o děti – Radka Dudová, Šárka Hastrmanová

Realita porozchodového rodičovství se skládá se střípků mnoha subjektivních realit, z nichž každá je vlastní různému typu aktérů. Tato publikace má za cíl položit vedle sebe různé verze vidění reality rodičovství a péče o děti po rozchodu či rozvodu rodičovského páru a ukázat tak mnohavrstevnou povahu tohoto významného společenského fenoménu. Více na webu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Práce studentů

Rádi podpoříme další aktivity studentů týkající se mužů a jejich témat. Píšete bakalářku, diplomku nebo disertaci? Obraťte se na nás na info@ilom.cz

Aktivní otcovství

Bakalářská práce Terezy Pallové, studentky Pedagogické fakulty na Univerzitě Hradec Králové, je zaměřena na aktivní otcovství. Cílem práce je odhalit principy aktuálního chápání konstruktu aktivního otcovství v České republice. V teoretické části je stručně popsáno otcovství v historickém kontextu v souvislosti s genderovými stereotypy, feminismem a také s mýty o otcích. Dále je teorie věnována vymezení základních pojmů spjatých s aktivním otcovstvím, stanovení podmínek aktivního otcovství, přínosu aktivních otců i otcům na rodičovské dovolené. V úzké souvislosti jsou v práci popsány i teoretické poznatky o aktivním otcovství v České republice s jinými státy zaměřené na rodičovskou a otcovskou dovolenou. V práci jsou zmíněny i organizace a kulturní akce vymezené výhradně pro otce. Empirická část mapuje pomocí metody dotazníku postoje mužů, žijících v Praze k aktivnímu otcovství. Dále také metodou polostrukturovaného rozhovoru zkoumá názory žen, žijících v Praze na aktivní otce.

Bakalářská práce Aktivní otcovství

 

Jak otevřít dveře mužům? Projekt Patron – příklad zapojení mužů v oblastech občanského, veřejného a soukromého života, které dlouhodobě postrádají jejich větší participaci

Diplomová práce Josefa Petra, studenta Fakulty humanitních studií na Karlově univerzitě v Praze, se věnuje podpoře angažovanosti mužů v oblastech občanského, soukromého a veřejného života, které postrádají jejich větší zapojení. Jádrem práce je případová studie projektu Patron, ve kterém dospělí muži vytvářejí přátelské vztahy s dospívajícími kluky z dětských domovů a pomáhají jim zvládnout přechod z ústavní péče do „běžného života“. Cílem je analýza motivací těchto mužů k této dobrovolnické činnosti, zejména ve vztahu k prožívání mužství a maskulinity. Práce nabízí závěry ve formě hypotéz, kterými je možné rozvíjet sociálně-vědní výzkum o tomto tématu. Závěry je možné brát i jako konkrétní praktickou inspiraci pro projekty a organizace, které chtějí do své činnosti zapojit více mužů.

Diplomová práce Jak otevřít dveře mužům? Projekt Patron – příklad zapojení mužů v oblastech občanského, veřejného a soukromého života, které dlouhodobě postrádají jejich větší participaci

Domácí násilí na mužích

Absolventská práce Daniela Suchánka, studenta na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce, pojednává o novém fenoménu domácího násilí, a to domácího násilí na mužích. Popisuje zde dosud získané zjištění zejména zahraničních výzkumů, ukazuje mediální obraz tohoto jevu v ČR. Obsahuje také malou anketu, zaměřenou na domácí násilí jako celek, a také i na jeho nový druh, domácí násilí na mužích.

Absolventská práce Domácí násilí na mužích

Problematika mužských rolí v současné společnosti

Bakalářská práce Elišky Kahudové, studentky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci, se věnuje problematice mužství a mužské role v současné společnosti. Na téma je nahlíženo ze sociologického a psychologického hlediska. V minulosti byli muži dlouho v pozici nadvlády nad ostatními. Se vznikem emancipačního hnutí žen byla jejich pozice otřesena. Najednou to nebyli jen oni, kdo rozhoduje ve všech sférách života. Z podřízených žen se nově stávaly vyrovnané partnerky, které mají stejné vzdělání, práva, možnosti atd. Známý mužský svět se najednou mění a oni nemají moc s tím něco udělat. Důsledkem je velká nejistota mužů, ztráta jejich dosavadní identity budované na principu opozice vůči ženám. V současnosti dochází k posunu od tradičního pojetí manžela a otce jako hlavy rodiny a živitele, k pojetí novému.

Bakalářská práce Problematika mužských rolí v současné společnosti ke stažení

Postoje aktérů rodinné politiky k otázce aktivního otcovství v České republice

Bakalářská práce Miroslava Hubáčka, studenta Institutu sociologických studií na Univerzitě Karlově v Praze, se zabývá tématem aktivního otcovství v České republice. Tato práce si měla dva hlavní cíle: popsat postoje aktérů rodinné politiky ke konceptu aktivního otcovství a diskutovat, jak je možné dále aktivní otcovství podporovat. Ukázalo se, že v současné době podstatná část aktérů problematizuje obecné malé zapojení otců do péče o dítě. Za takové subjekty je možné označit Ministerstvo práce a sociálních věcí, občanská sdružení Liga otevřených mužů a Síť mateřských center.

Bakalářská práce Postoje aktérů rodinné politiky k otázce aktivního otcovství v České republice ke stažení

Otcové na rodičovské dovolené

Absolventská práce Hany Pavezkové, studentky Vyšší odborné školy knihovnických, informačních a sociálních služeb v Brně, se zabývá fenoménem otců na rodičovské dovolené v ČR, přínosem zapojení otců do péče o děti v jejich raném věku. Velice zajímavou částí práce jsou autentické výpovědi devíti otců se zkušeností s RD, které jsou v závěru absolventské práce.

Absolventská práce Otcové na rodičovské dovolené ke stažení

Fenomén mužské skupiny v programu terapeutické komunity

Daniel Karásek

Bakalářská práce –Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ke stažení ve formátu pdf.

Vysoká feminizace českého školství

Anna Tůmová

Seminární práce – Univerzita Karlova v Praze, FSV UK – Ke stažení ve formátu pdf.

Nízká účast mužů na výchově dětí

Alžběta Molnárová a Michaela Peterková

Diplomová práce – Univerzita Karlova v Praze, FSV UK – Ke stažení ve formátu pdf.

Moderní muž pohledem pánských časopisů

Robert Vávra

Seminární práce – Ke stažení ve formátu pdf.

Iniciační rituál v rodinné výchově v 21. století

Petra Markantová

Bakalářská práce – Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta – Ke stažení ve formátu pdf.

Prožívání otcovství a jeho proměny

Gabriela Türkeová

Diplomová práce – Univerzita Palackého v Olomouci, FF – Ke stažení ve formátu pdf.

Role otce v rodině a aktivní otcovství z pohledu otců, matek a dětí

Marie Škvařilová

Diplomová práce – Masarykova univerzita v Brně, FSS – Ke stažení zde.

Aktivní otcovství z pohledu mladé generace rodičů ve Zlíně

Veronika Mizerová

Diplomová práce – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav pedagogických věd – Ke stažení zde. 

Podpora rovných příležitostí ve firmách jako nástroj zvyšování účasti mužů na péči o děti

Alžběta Molnárová a Michaela Peterková

Článek v rámci programu OPPA: Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika – Univerzita Karlova v Praze, FSV UK – Ke stažení ve formátu pdf.

Obraz otcovské role v médiích

Jana Vrátníková Butorová

Diplomová práce 2011 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Ke stažení zde.

Pojetí otcovství v současných rodinách

Jitka Hanková

Bakalářská práce – Masarykova univerzita v Brně, FSS – Ke stažení zde.

Kvalita života rodin, kde muž je na rodičovské dovolené

Hana Kadlecová

Bakalářská práce  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ke stažení zde.

Stereotypy genderových rolí

Kristýna Čermáková, Petra Košťálová

Bakalářská práce 2012 Česká zemědělská univerzita v Praze – Ke stažení zde.

Různé ankety

Anketa na téma „Otcové očima dětí.“ – Liga otevřených mužů, o.s.

Na podzim loňského roku jsme provedli anketu, jejímž primárním cílem bylo zjistit, jaký mají dnešní děti vztah s otci. Na anketu odpovídalo celkem 109 dětí z 8. a 9. tříd, dvou pražských škol. Zde vám přinášíme naše zjištění a shrnutí nejčastějších odpovědí. Doufáme, že v nich naleznete inspiraci pro vaše vlastní Otcovtství. Není totiž lepšího zrcadla, než dětí samotných…více na webu LOMu.

Aperio – průzkum na téma: „Problémy a potřeby rodičů

Průzkum Aperia, společnosti pro zdravé rodičovství týkající se prorodinné problematiky, zvláště pak témat jako je znevýhodnění na trhu práce, rovnost šancí, služby pro rodinu, střídavá péče, genderové nerovnosti aj. Průzkum proběhl pomocí internetové ankety a jeho výstupy si můžete stáhnout z webu Aperia – Díl ADíl B.

Zahraniční výzkumy

 

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie